instanties

toon alles
RBL BNOtoon
RBL BNO: naar school en diploma halen
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst. Daarom wil het RBL BNO dat alle jongeren tussen de 5 en 23 jaar naar school gaan en een geschikt diploma halen. Daarmee maken ze meer kans op een vaste leuke baan. Binnen het RBL BNO werken leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen. Onze leerplichtambtenaren controleren dat kinderen tot 18 jaar naar school gaan. Onze trajectbegeleiders begeleiden jongeren van 18 tot 23 jaar terug naar school om door te leren. Door deze samenwerking kunnen we jongeren, hun ouders en andere partners, zoals scholen beter en sneller helpen.
Medewerkerstoon
Coördinator
Marc Geurts

Leerplichtambtenaren
Saskia van Casteren
Monique Dortmans
Mascha van Kortenhof
Silvia Mulders
Inge Vermeulen
Deth van Wanrooy
Elli van de Loo
Ans Willems van Dijk
Mieke van Zutphen
Karen Knuivers
Okke Kousemaker
Helen Reuvers
Eva Krebbers
Jacqlin van Beers

RMC trajectbegeleiders
André Penders
Jeroen Ermers
Wendy de Jager
Christel Toonen
Maïs van Boxmeer
Froukje van Marissing
Wendy Schellekens

Administratie
Willy Peeters
Sandy Sterks

Beleidsmedewerker
Ronald Nijhuis 
Verlofregeling RBL BNOtoon
In de notitie "Verlofregeling 2014 " leggen we alles uit over verlof voor uw kind. Het zijn richtlijnen voor scholen, instellingen en leerplichtambtenaren. Bij de jaarlijkse schoolbezoeken bekijken we de verlofaanvragen van scholen. De leerplichtambtenaar hanteert dan deze notitie als uitgangspunt.
 
In de notitie behandelen we puntsgewijs de artikelen uit de leerplichtwet. We gaan hierbij uit van de richtlijnen van Ingrado. Dit is de landelijke vereniging van leerplicht en RMC. Het RBL BNO past deze richtlijnen toe op één en dezelfde manier.
Protocol schoolverzuimtoon
In de notitie "Protocol schoolverzuim"  leggen we uit hoe we om moeten gaan met schoolverzuim. Het zijn richtlijnen voor scholen, instellingen en leerplichtambtenaren. We geven puntsgewijs de taken en verantwoordelijkheden van de school en de leerplichtambtenaar aan.
 
Met deze notitie willen we komen tot een regionale aanpak van schoolverzuim op één en dezelfde manier. Zo reageren we zo snel mogelijk op verzuim en ondersteunen we leerplichtigen zo goed mogelijk, zodat zij een diploma halen. Het RBL BNO heeft deze leidraad overgenomen van de gemeente Den Bosch en RBL Sint-Michielsgestel en waar nodig aangepast.
Langdurig en frequent ziekteverzuimtoon
De GGD adviseert om bij langdurig of frequent ziekteverzuim altijd de jeugdarts in te schakelen. Door dit advies te volgen weet de school van zieke leerlingen of en zo ja in welke mate het volgen van onderwijs ondanks eventuele medische belemmeringen nog mogelijk is. Concreet betekent dit dat de jeugdarts wordt ingeschakeld wanneer onderstaande norm wordt overschreden:
  • De leerling is langer dan 15 schooldagen achtereen ziekgemeld.
  • De leerling is meer dan 3 keer gedurende één trimester ziekgemeld.
 
Procedure
Bij overschrijding van de norm voert de school vanzelfsprekend het eerste gesprek. Dit gesprek kent drie mogelijke uitkomsten:
  1. Leerling was ziek en nu weer beter. Leerling hervat geregeld schoolbezoek.
  2. Leerling was niet ziek. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim wat gemeld moet worden bij leerplicht.        
  3. Leerling blijkt ziek en het ziekteverzuim houdt aan. Het ziekteverzuim wordt bij de jeugdarts gemeld voor consult.


Klik hier voor een schematische weergave

Strafrechtelijke aanpak schoolverzuimtoon
Met de notitie Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim  wil het Openbaar Ministerie een landelijk handhavings- en vervolgingsbeleid krijgen, die eenduidig is tegen verschillende vormen van schoolverzuim. In de Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim staat het Stappenplan Onderzoek Schoolverzuim.


NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...