ouders

toon alles
Leer- en kwalificatieplichttoon
Leerplichtwet  
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat kinderen naar school gaan. Zij hebben het recht en de plicht om onderwijs te volgen. Jongeren worden zo goed voorbereid op hun toekomst. Al sinds 1901 kent Nederland daarom de leerplichtwet. Volgens deze wet moeten gemeenten controleren dat alle leerplichtige kinderen staan ingeschreven bij een school en ook naar school gaan.

Houdt u zich niet aan de leerplichtwet? Dan kan de leerplichtambtenaar handhaven. Schoolverzuim is vaak een signaal dat er meer speelt. Daarom heeft de leerplichtambtenaar er aandacht voor.

Leerplicht
Wanneer een kind 5 jaar wordt, begint de leerplicht op de eerste schooldag van de maand daarop volgend. De leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere 16 jaar wordt, of tot aan het einde van het twaalfde schooljaar. Meestal gelden beide regels tegelijkertijd. Soms is een jongere nog geen 16 jaar wanneer een nieuw schooljaar start, maar is hij/zij al wel twaalf schooljaren naar school gegaan. Is een leerling klaar met de basisschool in minder dan acht jaar? Dan telt dit wel als acht volledige schooljaren.

Kwalificatieplicht
Nadat de leerplicht is afgelopen, heeft een jongere tot 18 jaar de kwalificatieplicht. Deze verplichting geldt totdat hij/zij tenminste een havo, vwo, of mbo niveau 2, 3 of 4 diploma heeft gehaald. Met één van deze diploma’s heb je een startkwalificatie.
Meerderjarigheid en huwelijktoon
De leerplicht is gekoppeld aan leeftijd en niet aan meerderjarigheid. Is een leerling in een ander land voor zijn/haar zestiende getrouwd? Dan is hij/zij meerderjarig maar nog steeds leerplichtig. Dat betekent dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de inschrijving bij een school of instelling.
 
Uw verantwoordelijkheidtoon
Als ouder bent u verantwoordelijk voor:
  • U schrijft uw leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in bij een school.
  • U zorgt ervoor dat uw kinderen ook naar school gaan.
  • U houdt zich aan alle schoolregels. Bijvoorbeeld door uw kind op tijd afwezig te melden met geldige reden.
  • U houdt contact met school, door bijvoorbeeld ouderavonden te bezoeken. Leerplichtigen vanaf 12 jaar en kwalificatieplichtigen zijn zelf ook verantwoordelijk om naar school te gaan. 
Schorsing en verwijderingtoon
Soms moet een schooldirectie een leerling schorsen of zelfs van school verwijderen. Hiervoor zijn uiteraard regels en procedures. Deze kunt u opvragen bij uw school. Gaat de school over tot definitieve verwijdering van een leerling? Dan moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. 
Vrijstelling van inschrijvingtoon

Wanneer kunt u vrijstelling aanvragen?


  • Op medische gronden.
  • Als uw kind in het buitenland naar school gaat.
  • Als u bezwaar heeft tegen richting van het onderwijs en er geen ander onderwijs is bij u in de buurt.
  • Als u een trekkend bestaan heeft.
  • Als uw kwalificatieplichtige kind ander onderwijs volgt.

Wat moet u doen?
Wilt u vrijstelling aanvragen voor uw kind? Dan moet u een formulier invullen. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze procedure of het formulier aanvragen? Neem contact op met het RBL BNO via telefoonnummer [0412] 62 90 70.

Vervangende leerplicht toon
Sommige leerlingen vanaf 14 jaar lukt het niet om elke dag naar school te gaan. Deze leerlingen willen we ook goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom kunnen zij vervangende leerplicht krijgen. Ze leren dan op een andere manier. Bijvoorbeeld door beroepsgerichte onderwijs te volgen met lichte arbeid in de vorm van stage. Ouders van deze leerlingen kunnen bij de leerplichtambtenaar een verzoek indienen voor vervangende leerplicht. De leerplichtambtenaar overlegt eerst met ouders, de school en eventueel hulpverlening en beslist daarna of de leerling vervangende leerplicht krijgt.
Verloftoon
In de notitie Verlofregeling 2014  leggen we alles uit over verlof voor uw kind. Het zijn richtlijnen voor scholen, instellingen en leerplichtambtenaren over hoe om te gaan met verlof. We behandelen puntsgewijs de artikelen uit de leerplichtwet. We gaan hierbij uit van de richtlijnen van Ingrado. Dit is de landelijke vereniging van leerplicht en RMC. Het RBL BNO past deze richtlijnen toe op één en dezelfde manier.
Halttoon
Gaat uw kind niet naar school? Dan kunnen wij onder bepaalde voorwaarden doorverwijzen naar Halt. Kijk voor meer informatie op de website van Halt.

NIEUWS

Religieuze feestdagen06-09-2016Met enige regelmaat zoeken scholen contact met het RBL BNO om na te gaan of, en zo ja voor hoeveel dagen er verlof verleend kan worden voor religieuze feestdagen. Om zoveel mogelijk uniformiteit in de regio te bereiken is er in 2011 en 2013 een verlofregeling aangeboden aan alle scholen in onze regio. Voor antwoorden op vragen rondom dit thema verwijzen wij u naar pagina 10 en 17 van de lees meer...